Rapport net als thuis

Mensen met een (fysieke, verstandelijke, psychische en/of zintuigelijke) beperking die hulp en ondersteuning nodig hebben, geven er vaak de voorkeur aan om ‘zo gewoon mogelijk’ te wonen: kleinschalig, in een gewone woonwijk, waar zij zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren (Voss et al. 2017). Om dit te realiseren nemen ouders van jongvolwassenen kinderen met een beperking soms het initiatief om zelf een woonvorm voor een kleine groep op te zetten en te beheren. Maar welke ouders doen dat en voor wie, en hoe vergaat het hun op de langere termijn? Die vraag is relevant omdat in de participatiesamenleving initiatieven van burgers zoals deze goed passen, maar het anderz

Regeling Zorginfrastructuur

De NZa beleidsregel zorginfrastructuur, van kracht sinds 1 januari 2006, is per 1-1-2015 afgelopen. Vanaf 2015 is de Subsidieregeling Voortzetting Zorginfrastructuur 2015-2017 (hierna te noemen afbouwregeling) van kracht die afloopt per 1-1-2018. Deze afbouwregeling is ingesteld om aanbieders de gelegenheid te geven de met subsidie gefinancierde projecten in hun reguliere begroting op te nemen. Hier kunt u de brief vinden die VNG gestuurd heeft aan haar leden met betrekking tot de besluitvorming hierover van het Rijk.

Top bericht
Recente berichten
Archive

Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie en heeft om die reden de ANBI status gekregen. Stichting Mijn Eigen Thuis stelt middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast organiseren we diverse bijeenkomsten en fungeren we als kennisbank voor de sector.